JAARVERSLAG BESTUUR 2021

JAARVERSLAG 2021 VAN HET BESTUUR
Het was, zoals voor iedereen, een vreemd jaar, 2021. Sporen hiervan zult u kunnen terugzien in de
jaarverslagen die u elders aantreft. En pas nu – in maart 2022 – lijkt alles weer normaal te worden.
Het is fijn weer fysiek bij elkaar te kunnen komen voor deze algemene ledenvergadering.

Gedurende het jaar heeft het bestuur aantal keer via Teams-video vergaderd. Daarbij werden allerlei
lopende zaken besproken. Door de Nieuwsbrief bleef u vervolgens op de hoogte van wat ons bezig
hield, zoals onder meer de snelfietsroute, de financiën en de beperkingen die covid-19 ons oplegde.
Voor velen is de vaak zeer uitgebreide en goede gedocumenteerde Nieuwsbrief een goede bron van
informatie geworden.

Niet alles was even somber. Zo was er gezinsuitbreiding bij onze voorzitter, waarmee we hem en zijn
gezin van harte gelukwensen.

Maar toch was het wat ‘dun’ allemaal. De activiteitencommissie, normaal een bron van activiteiten
gedurende het hele jaar, moest noodgedwongen op de handen zitten. Een enkele activiteit kon
doorgang vinden. En ons wijkfeest ging weer niet door. Maar nu de luiken weer opengaan, moet het
toch eens gaan gebeuren. De verwachting is dat het dit jaar moet lukken.
We hebben er tenslotte lang genoeg voor gespaard. U hoort er nog van.

Wie had gedacht dat burenhulp het in deze tijd wel wat drukker zou krijgen, kwam bedrogen uit. Het
toont aan hoe zelfredzaam men is in deze wijk.

En bij buurtbeheer was het ook redelijk rustig. Voor de goede orde: buurtbeheer houdt zich bezig
met algemene zaken in de wijk die het bestuur aangaan en buurtpreventie houdt zich voornamelijk
met de veiligheid binnen de wijk bezig en is daarin zelfstandig. Ook daar had men het rustig. Laten
we hopen dat dit zo blijft.

Hier past ook een woord van waardering en dank voor Wim Prins, onze stille kracht, die jarenlang
onze website verzorgde en in de lucht hield, soms tegen de storm in, omdat providers niet altijd
betrouwbaar bleken. Hij heeft waarschijnlijk meer gedaan dan iedereen weet en is voor de
wijkvereniging van grote waarde geweest. Wim wordt opgevolgd door Frank van de Ven; die wordt
inmiddels ingewerkt. Wij heten Frank hierbij van harte welkom.

En nu, vol goede moed, op naar een covid-arm jaar.

Het bestuur wenst u een gezonde tijd toe.

Arnold Dost

VOORZITTER

Ik kan er niet omheen: met de recente ontwikkelingen in de wereld bekruipt mij het gevoel van machteloosheid. Tegelijkertijd put ik hoop uit de mooie initiatieven die ontstaan om onze medemens te helpen.

Van een andere ordegrootte, maar ook belangrijk, zijn de dingen die we als wijkbewoners voor elkaar doen om te zorgen voor een fijne en veilige leefomgeving. Als voorzitter van de wijkvereniging ben ik trots op en dankbaar voor de vele vrijwilligers die tijd en energie steken in het organiseren van o.a. activiteiten voor de kinderen, burenhulp en belangenbehartiging richting de gemeente. Als ik voorzichtig vooruit kijk, heb ik goede hoop op wèl een wijkfeest dit jaar. Een goed moment om elkaar weer te zien en bij te praten.

Tot slot een oproep: continuïteit van de wijkvereniging is belangrijk, het bestuur draagt daar haar steentje aan bij. Binnenkort komt er een positie beschikbaar in het bestuur. Heeft u interesse? Neem voor meer informatie contact op met een van de bestuursleden.

Zien we elkaar op de Algemene Ledenvergadering, donderdag 17 maart, 20:00 uur in Archipel Gagelbosch?

Jan-Laurens van der Steen
Voorzitter Wijkvereniging Ooievaarsnest


JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

FINANCIËN
Het jaar 2021 is financieel goed verlopen. Als gevolg van COVID ziet de realisatie er anders uit dan
begroot: verwachte inkomsten uit subsidie – die mogelijke (gedeeltelijk) teruggestort moeten
worden, minder inkomsten uit contributie, minder uitgaven aan activiteiten inclusief geen
lustrumfeest in 2021.

Leden
Het aantal betalende leden is afgenomen van 177 (49%) in 2020 naar 154 (43%) in 2021. De daling
wordt niet verklaard door actieve opzegging, er is maar 1 opzegging binnengekomen. Vanwege
afgelasting van activiteiten hebben we geen actieve werving gedaan.

Subsidie
De subsidie gebiedsgericht werken 2021 is ontvangen voor de 893 bewoners die op 1 januari 2021 in
onze wijk woonden (betreft 2.232,50 euro).
Ook de subsidie voor het vrijwillig jeugdwerk en maatschappelijke participatie is toegekend over
2021 (betreft 3.100 euro). Echter, omdat de activiteiten vanwege COVID restricties niet zijn
uitgevoerd, is de verwachting dat deze subsidie (deels) moet worden terugbetaald. In het opmaken
van de balans is uitgegaan van volledige terugbetaling.
Voor 2020 hebben we daadwerkelijk een terugbetaling gedaan. Uiteindelijk niet het volledige bedrag
waar in de balans van 2020 rekening was gehouden, maar na overleg met gemeente over
uitgevoerde activiteiten is 2.311 euro van de 2.940 euro terugbetaald.

Financieel resultaat
De inkomsten zijn lager dan begroot, realisatie van 5.182 euro op begroting van 8.633 euro. Als
gevolg van 930 euro minder contributie inkomsten en 2.472 euro minder subsidie – na terugbetalen.

De uitgaven zijn ook lager dan begroot, realisatie van 2.227 euro op begroting van 9.200 euro.
Vanwege COVID hebben we minder en voor minder dan begroot activiteiten gehad rondom Pasen,
Halloween en Sinterklaas.

Alles bij elkaar sluiten we 2021 af met een positief resultaat van 2.955 euro.

Nadere toelichting van de definitieve cijfers zal in de ALV gegeven worden.

Leon Kierkels,
Penningmeester wijkvereniging Ooievaarsnest.

JAARVERSLAG BUURTBEHEER & COMMUNICATIE

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van de coronapandemie. Fysieke vergaderingen waren
onmogelijk, maar met TEAMS of ZOOM vergaderingen werd het leven iets dragelijker.

Buurtbeheer
De activiteiten van buurtbeheer in 2021 kunnen als volgt samengevat worden:

Snelfietsroute De Run – HTC-E
Tijdens de ALV van 15 april 2021 is besloten dat de wijkvereniging Ooievaarsnest beroep zal
aantekenen bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan van gemeente Veldhoven m.b.t. de
snelfietsroute over De Run 4200. Dit beroep is opgesteld in eendrachtige samenwerking tussen
direct betrokken bewoners en het bestuur, en is verstuurd op 29 april 2021.

Als reactie op ons beroep onder nummer 202102876/1/R2 heeft gemeente Veldhoven op 17 juni
2021 – twee weken na het verstrijken van de officiële termijn – een verweerschrift ingediend bij de
Raad van State.

Op dit verweer van gemeente Veldhoven heeft de wijkvereniging wederom in direct overleg en met
zeer waardevolle bijdragen van de bewoners een reactie ingediend bij de Raad van State en wel op 7
september 2021. En sindsdien is er radiostilte. Op dit moment hebben wij nog geen bericht
ontvangen van de Raad van State omtrent het moment waarop ons beroep behandeld zal worden.

Parallel aan het beroep bij de Raad van State is gemeente Eindhoven een klankbordgroep gestart om
een consensus te vinden over het traject van deze route tussen het viaduct onder de A2/N2 (=
beginpunt) en de HTC-E (=eindpunt). In een zestal sessies o.l.v. de externe consultant
RoyalHasKoning hebben een 15-tal bewoners uit de wijk Ooievaarsnest en Hanevoet, aangevuld met
medewerkers van Trefpunt Groen, de Fietsersbond en de Groenschool, zich gebogen over de meest
wenselijke route. In de laatste sessie eind november is in een geheime stemming gekozen voor de
oorspronkelijke route via de Ulenpas, Huneborg en de zuidkant van de Hanevoetvijver. Alle
besproken alternatieven hebben hun voor- en nadelen, maar de oorspronkelijke route kreeg toch de
voorkeur van de deelnemers aan de klankbordgroep. Deze stemming is als een openbaar advies
doorgestuurd naar de wethouder.

Het laatste nieuws hierover is dat dit advies is besproken in de meningsvormende raadsvergadering
van de gemeente Eindhoven op 22 februari jl.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Overlast door de moerascipres
Meerdere bewoners aan de Twickel en de Rooswijck hebben zich bij gemeente Eindhoven beklaagd
over de overlast, veroorzaakt door de moerascipres: bladval, afbrekende takken, luchtwortels,
omhoogkomende tegels, verstopte straatkolken, zaden, enz. Omdat in hun ogen de reactie van de
gemeente hierop niet adequaat was, heeft de wijkvereniging besloten zich hierbij aan te sluiten en is
een brief naar de gemeente gestuurd met verzoek tot snelle actie. De reactie van de gemeente:

De gemeenteraad las uw boodschap en nam hier kennis van.
Dat besloot de gemeenteraad in zijn vergadering van 25 februari 2022.

Leidt dit tot actie? We zullen het zien.

Kastelenplein
Op initiatief van gemeente Eindhoven is er op 20 oktober 2021 een vrijblijvend gesprek geweest
over de toekomst van het Kastelenplein, vanaf de Aldi tot en met de motorkledingwinkel. Bij dit
overleg waren uitgenodigd en aanwezig: bewoners van de flats boven het Kastelenplein, een
vertegenwoordiger van de eigenaar van het winkelcomplex, beheerders van de winkels en
vertegenwoordigers van de drie wijkverenigingen.
Een vervolgbijeenkomst staat gepland voor donderdag 10 maart.

Communicatie
In 2021 is er zes keer een reguliere en vier keer een extra Nieuwsbrief uitgekomen.
De Nieuwsbrief wordt via e-mail verspreid bij 283 abonnees in onze wijk, met enkele adressen
daarbuiten. Uitgaande van een huizenbestand van ongeveer 400 woningen in onze wijk, bereiken we
70% van de bewoners.
De Nieuwsbrief wordt geopend door gemiddeld 75% van de abonnees, met een spreiding tussen de
72% en 79%.

Is dit goed of slecht? Wie het weet mag het zeggen.

Ted Krebbeks


JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE

De commissie heeft het voorbije jaar maar weinig kunnen doen. Dat heeft toch nog geleid tot onderstaande activiteiten.

Activiteiten in 2021
Pasen, maar dan aangepast aan de toen geldende maatregelen, waardoor er alleen wat paaseieren
zijn uitgedeeld

Halloween met speurtocht door de wijk. Veel verklede kinderen, maar ook ouders. Opkomst circa 85
kinderen, warme chocomel voor de liefhebbers, glühwein voor de ouderen en snoep voor de jeugd.

Ansichtkaarten-actie “groet een buurtgenoot”. 365 kaarten bezorgd, percentage doorgestuurde /
geretourneerde kaarten helaas onbekend.

Planning voor 2022
1e paasdag, zondag 17 april:
Paashaas met speurtocht. Om 10.30 uur verzamelen op het veld bij de Ooievaar.
Zondag 22 mei:
Heel Ooievaarsnest bakt. Nadere informatie volgt.
Zaterdag 16 juli :
Wijkfeest, inhalen lustrumfeest. Nadere informatie volgt.
Zaterdag 5 november:
Halloween
Zondag 27 november:
Sinterklaas
December:
Kerstkaartenactie

Zoals gewoonlijk zal in de Nieuwsbrief meer informatie verschijnen. Ook kan via de banner bij garage
Roto de activiteit onder de aandacht worden gebracht. Op de website staat dan verdere informatie.

Wij hopen op een goed activiteitenjaar.

Namens de activiteitencommissie,

Frank Lemmens


JAARVERSLAG BURENHULP

Zes jaar geleden startten wij in onze wijk met burenhulp voor en door wijkbewoners. De hulpvragen
variëren: van boodschappen doen, vervoer, hond uitlaten, computerhulp, wandelen en nog veel
meer. Elke wijkbewoner kan bij burenhulp terecht als hij/zij geen eigen vangnet heeft, of wanneer
familie of vrienden niet beschikbaar zijn.

Burenhulp bestaat uit een telefoonteam van negen wijkbewoners en een zestigtal vrijwilligers uit
onze wijk waar wij een beroep op kunnen doen. Komt er een hulpvraag binnen, dan benaderen wij
een van de vrijwilligers en brengen hem/haar in contact met de hulpvrager. Na afloop checken wij
altijd of alles naar wens verlopen is.

Tijdens de corona zijn de hulpvragen iets teruggelopen, zeker in de beginperiode. Maar dat beeld
past wel bij de zelfredzame wijk zoals het Ooievaarsnest is.

Ook voor 2022 staan we weer met plezier voor u klaar. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag
t/m vrijdag 08.00 tot 20.00 uur:

Telefoon: 0644177513

Informatie over burenhulp staat ook tweetalig op https://ooievaarsnest.info.

Enny Bouten
Marlou Mourmans
Renny Dost
Tine van Gestel
Lies van der Linden
Giovanna Manconi
Piet Kamps
Jelly Leistra
Marjo van Wendel de Joode