Notulen ALV 15 april 2021

Bestuursleden:
J-L. van der Steen, T. Krebbeks, L. Kierkels, F. Lemmens en A. Dost

1 Opening
De voorzitter opent de vergadering; na enige tijd heeft iedereen verbinding en de juiste knopjes gevonden.

2 Notulen ALV van 19 februari 2020
Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd.

3 Herbenoeming van bestuursleden en verkiezing bestuur

Jan-Laurens van der Steenvoorzitterherkiesbaar 3e jaar
Leon Kierkelspenningmeesterherkiesbaar 2e jaar
Arnold Dostsecretarisherkiesbaar 6e jaar
Ted Krebbeksbestuurslidherkiesbaar 8e jaar
Frank Lemmensbestuurslidherkiesbaar 2e jaar

De vergadering gaat akkoord met voortzetting van het bestuur in deze samenstelling.

4 Jaarverslag van het bestuur – Arnold Dost
Het zal niemand verbazen dat dit verslag beperkt zal zijn.
Het bestuur heeft enkele malen virtueel vergaderd. Tussendoor heeft regelmatig app-contact plaatsgevonden.
De Activiteitencommissie heeft nog wat ondernomen, maar het grote werk, waaronder het wijkfeest, kon helaas niet doorgaan.

Via de Nieuwsbrief heeft Ted Krebbeks ons op de hoogte gehouden van de gang van zaken, onder meer rondom het ‘snelfietspad’, de fietsroute tussen ASML Veldhoven en HTCE (High Tech Campus Eindhoven), die al door veel fietsers als zodanig wordt gebruikt. Door het groeiend aantal ‘speedelecs’ en e-bikes, die soms de snelheid van een bromfiets hebben, maar dan zonder geluid, kunnen problemen met de veiligheid ontstaan. Daar moet naar gekeken worden.
Gemeente Veldhoven heeft daar al een besluit over genomen, gemeente Eindhoven buigt zich nog over het Eindhovense deel.

Intussen ging Burenhulp gewoon door met haar werkzaamheden, voor zover daar vraag naar was.

Voor het overige verwijs ik naar de bijdragen van de verschillende commissies en Buurtpreventie.

Ik hoop dat volgend jaar wat minder gecompliceerd zal zijn en wens u een gevaccineerd 2021/2022 toe.

5 Jaarverslag Financiën – Leon Kierkels
Het jaar 2020 is financieel goed verlopen. Als gevolg van COVID ziet de realisatie er anders uit dan begroot: verwachte inkomsten uit subsidie – die waarschijnlijk (gedeeltelijk) teruggestort moeten worden, minder inkomsten uit contributie, minder uitgaven aan activiteiten inclusief geen lustrumfeest in 2020. Alles bij elkaar sluiten we 2020 af met een positief resultaat van 580 euro.

De kascommissie, bestaande uit Harry Ansems en Jan Blok, stelt de ALV voor het financiële jaarverslag goed te keuren. De ALV volgt dit advies.
De nieuwe kascommissie voor 2021 bestaat uit Jan Blok en Hans van der Marck.
De voorgestelde begroting voor 2021 werd gedeeld en tijdens de ALV toegelicht. De begroting is goedgekeurd.

Leden: Er zijn geen leden die actief hun lidmaatschap hebben opgezegd, echter het aantal betalende leden is met ca. 100 huishoudens afgenomen in 2020. Vanwege afgelasting van activiteiten hebben we in de tweede helft van het jaar geen actieve werving gedaan.
De ALV heeft aangegeven dat actieve herinnering via een briefje in de bus goed werkt, eventueel als inlegvel in het Wijkblad. Als tweede helft 2021 weer meer activiteiten mogen doorgaan, zal het bestuur ook een herinnering per post overwegen. Het Wijkblad in 2022 zal dan een inlegvel bevatten met een oproep om de contributie 2022 te voldoen.

6 Jaarverslag Buurtbeheer – Ted Krebbeks
Buurtbeheer heeft zich voornamelijk bezig gehouden met de perikelen rondom het te realiseren ‘snelfietspad’ (SFP). Hierbij hebben we te maken met twee gemeenten: Veldhoven en Eindhoven. De route ligt tussen ASML en HTCE.
Er bestaan zorgen over de impact van dit voornemen voor de bewoners van de wijk Ooievaarsnest, en in andere voorstellen ook in de wijk Hanevoet. Vooral de veiligheid is in het geding, gezien de relatief hoge snelheid van de rijwielen. Ook de bedrijven aan De Run 4200 hebben hun bedenkingen, omdat hun uitritten op deze route uitkomen.
Hoewel er een zgn. klankbordgroep in het leven is geroepen, gaat alleen de gemeente over de uiteindelijke beslissing.
Zie verder onder 11.

7 Jaarverslag Communicatie – Ted Krebbeks
De Nieuwsbrief is acht keer gepubliceerd en mag zich met zo’n 300 abonnees in een grote belangstelling verheugen. Het is een belangrijke bron van informatie voor de wijkbewoners.

8 Jaarverslag Activiteitencommissie – Frank Lemmens
De commissie moet noodgedwongen op haar handen zitten. Wanneer zich maar een mogelijkheid voordoet, zal zij tot actie overgaan. Te denken valt aan Halloween en Sinterklaas. Verdere activiteiten moeten helaas opgeschort worden. Het niet realiseren van activiteiten zou gevolgen kunnen hebben voor de subsidieverstrekking. Gemeente Eindhoven vraagt nu al om gedeeltelijke restitutie.

9 Jaarverslag Burenhulp – Marjo Wendel
Op 1 november 2020 bestond Burenhulp vijf jaar. Een ontmoet-moment voor de zestig vrijwilligers behoorde helaas niet tot de mogelijkheden, vanwege corona. Wel zijn we onze vrijwilligers persoonlijk gaan bedanken met een kleine attentie. We kwamen tot de conclusie dat een gesprekje aan de deur nieuwe ideeën en extra energie gaf.

Met een huis-aan-huis flyer hebben we nog eens extra onder de aandacht gebracht wat Burenhulp is, en hoe onze wijkbewoners er gebruik van kunnen maken.

Informatie over Burenhulp staat ook tweetalig op https://ooievaarsnest.info

Ook voor 2021 staan we weer met plezier voor u klaar.
U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00uur: Telefoon 0644177513

Enny Bouten, Jelly Leistra, Marlou Mourmans, Renny Dost, Tine van Gestel, Lies van der Linden, Giovanna Manconi en Marjo van Wendel de Joode

10 Jaarverslag Buurtpreventie – terugblik op 2020 en toekomstplan 2021
Door de ontwikkelingen rond Covid-19 en de daaruit voortvloeiende maatregelen, veranderde ons dagelijks leven ingrijpend. Dat had ook zijn invloed op de gebeurtenissen op het gebied van veiligheid en wonen. In tegenstelling tot andere wijken, waar de buurtpreventen in koppels rondes door de wijk lopen, hadden de lock-down en de avondklok geen invloed op de activiteiten van onze hondenuitlaters; die liepen gewoon op de gebruikelijke tijden – ook ’s avonds laat – door de wijk.
Wat we wel misten was het maandelijks overleg met onze wijkagent en de wijkcoördinator van de gemeente. Daardoor liep de informatie-uitwisseling toch wat moeizamer. Hopelijk komt daar binnenkort weer verandering in, zodra wijkcentrum ’t Slot weer open mag.
In november was er zowel bij de politie als bij de gemeente een wisseling van onze contactpersonen:
Onze wijkagent Marian van Koningsveld ging naar Gestel binnen de Ring en werd opgevolgd door Jenny Egelmeers en Bob Uitendaal; wijkcoördinator Marita Kuster nam de taken over van Agnes Heck, die elders in Eindhoven aan de slag ging.

Omdat we meer thuis werkten en studeerden, liep het aantal geslaagde woninginbraken terug tot een absoluut minimum. In januari werd een enkele inbraak in een woning gemeld, in maart en april elk één inbraakpoging. Op één avond/nacht in april werd er ook ingebroken in een aantal garages en bergingen; waarschijnlijk door een groepje daders dat door een paar straten in de wijk trok, op zoek naar gereedschap en andere dure spullen.
Ook landelijk was de tendens dat het aantal (woning)inbraken sterk terugliep, met wel een stijging van diefstal uit bergingen en bedrijfsruimtes. Het leek erop dat criminelen zich snel omgeschoold hadden van fysieke inbraken naar digitale- en internetcriminaliteit, want dat soort misdrijven nam wel sterk toe, zowel in aantal als in omvang van de schade. Ook werden de smoesjes steeds verfijnder en geniepiger, inspelend op recente ontwikkelingen. De benadering van potentiële slachtoffers gaat zowel via berichten op internet, email, sms op de telefoon, als via Whatsapp, gewoon aan de huisdeur of per “net echt” lijkende brief. Kenmerk is bijna altijd dat u iets snel moet doen (dus geen tijd goed na te denken), omdat het u anders veel geld gaat kosten of ongemak oplevert. Omdat we hiervan nooit meldingen vanuit de wijk krijgen, moeten we aannemen dat ook hier ettelijke slachtoffers benadeeld zullen zijn; landelijk gaat het alleen bij particulieren al om een schade van vele miljoenen per jaar. Bij de politie is er nu ook op ingespeeld door de oprichting van een speciale eenheid met ICT-specialisten die cybercrime opspoort en bestrijdt. Als u slachtoffer bent of bent geweest, doe dan in elk geval aangifte!
De beste manier om u zo goed mogelijk te wapenen tegen cybercrime en andere vormen van oplichting is op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en nieuwste trucjes; dat kan via websites als fraudehelpdesk, veilig internetten, opgelicht! en politie.nl Abonneer je op hun nieuwsbrieven en alerts.

Niet iedereen in de wijk is even handig met internet en smartphone om al deze informatie en waarschuwingen zelf te vinden. Help daarom “digibeten” in uw omgeving door ze bij te praten over de meest recente risico’s – een goede en dankbare vorm van burenhulp!
Voor 2021 zijn er op dit moment geen bijzondere plannen; we gaan op de gebruikelijke wijze verder en hopen op even weinig verstoringen van ons woongenot als in het afgelopen jaar, maar wél met meer vrijheid, nadat we gevaccineerd zijn.
Hans van der Marck

11 Snelfietspad – Peter Verscharen
Lid Peter Verscharen stelt voor in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het besluit van gemeente Veldhoven m.b.t. de route die voert door de fietstunnel onder de A2. Hij vraagt het bestuur van de wijkvereniging zich hiervoor in te spannen. Hoewel het bestuur eerder besloten heeft niet in beroep te gaan, is na een stemming van de ALV met meerderheid (vóór 14(16), tegen 4) besloten toch in beroep te gaan. Ook zag de heer Verscharen nog twee alternatieve routes die niet door gemeente Eindhoven als mogelijkheden werden herkend. Besloten wordt dat Peter Verscharen samen met Ted Krebbeks het beroep gaat voorbereiden. Hoewel de Raad van State zich beperkt tot het beoordelen van de juistheid van de procedure, kunnen nieuwe argumenten, zoals niet meegewogen wet- en regelgeving, voor aanpassing zorgen. Binnenkort zal ook de SP in de gemeenteraad het snelfietspad-beleid in bredere zin aan de orde stellen. Wordt vervolgd.

12 Rondvraag
Van dit punt wordt geen gebruik gemaakt.

Om 21:40 uur sluit de voorzitter deze toch wel bijzondere video-ALV.

Arnold Dost, secretaris

April 2021