Notulen ALV 17 maart 2022

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 17 MAART 2022 VAN WIJKVERENIGING OOIEVAARSNEST

Aanwezig:
dhr. v.d. Boogaard, mevr. Jedeloo-Smits, dhr. C. van Eck, mevr. W. Hoefsloot,
dhr. F. van de Ven, dhr. A. Sars, Mevr. I. van de Rijke, dhr. B. Bierkens, dhr. JH. Roffes,
mevr. T. van Gestel, dhr. L. Blok, mevr. J. Leistra, dhr. J. Bastiaans, dhr. F. van Noesel,
dhr. W. Prins, dhr. H. van Gestel, dhr. M. Bérénos, mevr. J. Verscharen, dhr. P. Verscharen,
mevr. A. Wouters-Hogema.

Met kennisgeving afwezig:
dhr. H. van der Marck, dhr. D. Ridder, dhr. J. Blok, mevr. Y. Arts, dhr. A. Denkers, dhr. H. Wouters

Bestuursleden: de heren J-L. van der Steen, T. Krebbeks, L. Kierkels, F. Lemmens en A. Dost.

1 Opening en welkom door de voorzitter; aanmelden agendapunten.
Dhr. Verscharen stelt agendapunt Windmolens aan de orde. Komt bij punt 5.

2 Presentielijst gaat rond en telt 25 aanwezigen.

3 Notulen ALV 15 april 2021 – geen op- of aanmerkingen.
Verslag bestuur – geen op- of aanmerkingen.

4 Financiën – Leon Kierkels
De penningmeester licht de jaarcijfers toe aan de hand van een financieel overzicht dat aan de aanwezigen wordt verstrekt.
Corona heeft een gunstig effect op de begroting.
Voldoende middelen voor een mooi Wijkfeest (ipv “Jubileumfeest”).
De kascontrole werd uitgevoerd door de heren Van der Marck en Blok. Volgend jaar door de heren De Klein en Van de Ven.

5 Buurtbeheer – Ted Krebbeks
Terugblik op de gang van zaken rondom het snelfietspad.
Overlast door de moerascypressen. Wethouder komt na uitnodiging zelf eens kijken.
Kastelenplein moet waken voor verloedering. Duidelijke plannen zijn er nog niet.
De Nieuwsbrief blijkt goed gelezen te worden en voorziet duidelijk in een behoefte.
De aanleg van het glasvezelnet verloopt traag. Hopelijk zal signaaldoorgifte sneller zijn.
De Klotputten zijn dusdanig ‘gesaneerd’, dat het een troosteloze aanblik geeft. De opzet iso m het gebied terug te geven
aan de natuur. Die is dus nu aan zet.
Dhr. Verscharen geeft aan de hand van hand-out een toelichting op zijn visie en de nadelige gevolgen voor bewoners van de wijk
nabij de geplande windmolens. In Waalre en bij de HTC is met succes tegen de plannen geageerd. Datzelfde wordt beoogd door de
Belangenvereniging Ooievaarsnest, die hiervoor steun vraagt van het wijkbestuur.
Een stemming onder de aanwezige leden leverde hiervoor een ruime meerderheid op. De Belangenvereniging kan nu mede namens
de leden verdere actie onderenemen.
Genoemd werden nog: bezwaren van Brabant Water: zijn die er? De nabijheid van een vliegveld beperkt de hoogte van nabije bouwwerken.
Is daar iets van bekend?

6 Communicatie – Frank van de Ven/Ted Krebbeks
Frank van de Ven neemt het stokje over van Wim Prins, die zich 15 jaar lang sterk heeft gemaakt voor een goed functionerende en
betrouwbare website. Hij bekleedde ook andere functies binnen het bestuur.
Vanwege al zijn verdiensten wordt Wim benoemd tot ere-lid van de vereniging, Daarnaast ontvangt hij een diner-bon voor twee personen.

7 Acitiviteitencommissie (AC) – Frank Lemmens
Vanwege corona ging de commissie in beperkte lock-down. Wat nog net kon was het paasgebeuren, halloween en een kaartenactie.
De plannen zijn nu als vanouds.
Opgemerkt werd dat de AC zich vaak op jongeren richt, maar men wil ook de ouderen niet vergeten.

8 Burenhulp – Jelly Leistra
Gedacht wordt aan een blijk van erkenning voor de hulpverleners, 60 personen, die altijd stand-by zijn voor hulpvragen.
Dat waren er dit jaar niet veel. Huisartsen aan het Kastelenplein zijn op de hoogte van het bestaan van Burenhulp en juichen dit toe.

9 Buurtpreventie – Hans van der Marck
Door afwezigheid van de hoofdcoördinator werd volstaan met het kennisnemen van de door hem verstrekte informatie, die toereikend bleek.

10 Herbenoeming bestuursleden
Alle leden zijn herbenoemd.
Een correctie: Ted Krebbeks is herkiesbaar voor het 9e jaar ipv. 8e.

11 Rondvraag
Vraag van Frank van de Ven over de mogelijkheid te zien hoe vaak mensen de Nieuwsbrief raadplegen. Zou aardig kunnen zijn.
Meegedeeld werd dat de website na controle geheel hack- en virusvrij is. De betere viruswaarheid.
Eerder werd gevraagd waarom de vergadering niet in ’t Slot gehouden werd. Daartoe zijn diverse pogingen ondernomen, maar de aanzienlijke
bezetting van het wijkgebouw gaf geen mogelijkheid om dit te doen. Volgend jaar misschien.
Voor de functie van secretaris ontstaat een vacature. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.

12 De voorzitter sluit de vergadering en het gezelschap spoedt zich naar de bar.

Arnold Dost, secretaris.

Maart 2022