Notulen ALV 19 februari 2020

Aanwezig:
De heer en mevrouw Bastiaans, F. Lemmens, G. Thijssen, M. van Wendel de Joode, de heer en mevrouw Burgman, C. Wever, W. Hoefsloot, H. Ansems, de heer en mevrouw Van Oorschot, H. van der Marck, T. Muurmans, J. Blok, W. Prins, L. Kierkels.
bestuursleden: J-L. van der Steen, T. Krebbeks, M. Glaser, P. Jorissen en A. Dost.

Met kennisgeving verhinderd:
Mevrouw J. Leistra en de heer M. van Beek, de heer en mevrouw Van Gestel, de heer Cloodt

1. Opening door de voorzitter
Op verzoek van twee leden wordt aan de agenda toegevoegd:
– Het snelfietspad; komt ter sprake bij punt 6, Buurtbeheer.
– Contactadressen; komt aan de orde bij punt 7, Rondvraag.

2. N.a.v. notulen Algemene ledenvergadering 21 februari 2019
Er wordt opgemerkt dat de betekenis van Edzard van Holthe voor de Buurtpreventie in het verslag onderbelicht is. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van de Buurtpreventie en heeft jaren lang de kar getrokken, waarvan akte.

3. Goedkeuring notulen 
Voor het overige worden de notulen door de vergadering goedgekeurd.

4. Financieel jaarverslag 2019
In financieel opzicht gaat het goed met de wijkvereniging. De kascommissie heeft het jaarverslag goedgekeurd. De kascommissie voor komend jaar bestaat uit Harry Ansems en Jan Blok.

5. Verkiezing bestuur
Twee bestuursleden treden af, te weten: Max Glaser (activiteitencommissie) en Piet Jorissen (financiën). De voorzitter spreekt voor beiden, namens de wijkvereniging, zijn dank uit voor hun bijdragen en inspanningen en laat dit vergezeld gaan met enige blijken van waardering. Hun open plaatsen worden ingenomen door Leon Kierkels (financiën) en Frank Lemmens (activiteitencommissie), die beiden bij acclamatie door de vergadering worden benoemd. Dat leidt tot dit nieuwe bestuur:

Jan-Laurens van der Steenvoorzitterherkiesbaar 2e jaar
Leon Kierkelspenningmeesterherkiesbaar 1e jaar
Arnold Dostsecretarisherkiesbaar 5e jaar
Ted Krebbeksbestuurslidherkiesbaar 7e jaar
Frank Lemmensbestuurslidherkiesbaar 1e jaar

6. Plannen van de vereniging voor 2020

Activiteitencommissie, nu aangevoerd door Frank Lemmens.

 • Nieuwjaarsborrel. Blijft gehandhaafd. Niet iedereen is van dit evenement op de hoogte. Is altijd eerste zondag van het jaar.
 • Paasevenement. Begint steeds meer het karakter te krijgen van het oude tv-programma “Ren je rot”. De kinderen vinden het geweldig.
 • Heel het Ooievaarsnest bakt kan zich in een groeiende belangstelling verheugen. Opvallend is dat steeds meer jongeren zich aan het bakken wagen en zeker niet zonder succes.
 • Zoals altijd wordt de wandelvierdaagse georganiseerd door de wijk Hanevoet.
 • Het zomerfeest wordt uitgebreider gevierd vanwege het 45-jarig bestaan van de vereniging. Er wordt voor dit feest speciaal jubileumbier gebrouwen! Een luxe.
 • Verdere suggesties voor activiteiten, zoals workshops bij dit feest zijn, altijd welkom.
 • De Wilhelmina fietsvierdaagse wordt weer georganiseerd door Toerclub Wilhelmina in de wijk Genderbeemd
 • Voor vakantiespeelweek, een activiteit voor de jeugd, is de correcte datum: maandag 10 t/m vrijdag 14 augustus 2020
 • Veel activiteiten zijn vooral gericht op de jeugd. Suggesties voor nieuwe activiteiten zijn welkom.
 • Halloween blijft een leuk, eng feest, dat steeds in een ander deel van wijk wordt gevierd.
 • Ook Sint Nicolaas is een succes, mede dankzij de kwaliteit van de presentjes.
 • Voor de data: zie wijkblad.


Buurtbeheer – Ted Krebbeks

 • Hondenoverlast
  • Hondenbezitters blijken hardleers te zijn wanneer het gaat om het opruimen van de producten van hun huisdier. Lijkt een onuitroeibaar probleem.
 • Zwarte rat
  • Ook deze dieren vormen een probleem. Laat niets eetbaars achter en/of vogelvoer. Misschien helpt spouwmuurisolatie; ratten maken van deze ruimte gebruik, en het scheelt ook nog in de energiekosten.
 • Bomenoverlast
  • Bepaalde soorten, zoals de Taxodium distichum of Moerascipres, richten vernielingen aan bij rioleringen. De gemeente komt pas in actie wanneer men haar – op goede gronden – aansprakelijk stelt voor de geleden schade.
  • Zeker wanneer dit straatbreed gebeurt, wil de gemeente wel eens vlot in actie komen, zoals het verleden heeft geleerd. Voorbeeldbrieven zijn te verkrijgen bij Ted Krebbeks.
 • Meerjarenplan gemeente
  • De gemeente is druk doende een nieuw gebiedsprogramma te ontwikkelen voor het stadsdeel Gestel. De oude programma’s waren gefocust op één buurt, maar vergaten de samenhang tussen de buurten en wijken.
  • Uit het concept gebiedsprogramma Gestel komen de volgende aandachtspunten naar boven:
   • toename van ouderen (65+) in de verschillende buurten en hoe deze te bereiken.
   • druk op de huizenmarkt door o.a. langer zelfstandig wonen van ouderen, tweedeling/splitsing van huizen, onderverhuur, aantrekkelijke wijk in de directe nabijheid van o.a. ASML en HTC, waardoor grote vraag naar woningen voor o.a. Expats.
 • Aan het Kastelenplein staan nu 5 winkelpanden leeg De gemeente denkt aan extra woningen; de panden worden beheerd door Dela (winkelcentrum) en Groenen (sauna en bowlingbaan) en die moeten dan wel hun medewerking verlenen.
 • De start van de bouw van het kantoorgebouw Volt door Stam en De Koning aan de Bouvigne staat gepland voor dit jaar. De voortgang zal nauwlettend in de gaten worden gehouden, met name i.v.m. eventuele parkeeroverlast.
 • Verkeer
 • De aanpassingen aan de Kempen Baan/Provinciale weg in Veldhoven en de aansluiting op de A2/N2 worden uitgevoerd door de gemeente Veldhoven.
 • Voor meer details verwijzen we naar de website van de gemeente Veldhoven: www.kempenbaanveldhoven.nl. In deze plannen zal het fietspad ten noorden van de Karel de Grotelaan tussen Bouvigne en de A2/N2 verplaatst worden naar de Meerveldhovenseweg en wordt er een fietstunnel aangelegd ter hoogte van de aansluiting met de Provinciale weg. Hierdoor is er ruimte voor er een extra afrit vanuit het noorden op de A2/N2 naar het oude ASML gebouw (de Run 1000) en een extra oprit vanuit de Run 1000 richting het noorden.
 • We zien steeds meer flitsparkeerders in de wijk, die hun auto hier parkeren en met de vouwfiets verder gaan. We blijven dit monitoren en zullen bij de gemeente aan de bel trekken indien het de spuigaten uitloopt.
 • Snelfietspad De Run – HTC – Geldrop
  • In 2019 heeft de gemeente Eindhoven plannen gepresenteerd voor een snelfietspad tussen de Run, Veldhoven en de HTC. Het beoogde tracé liep over de Hunenborg. 
  • Hiertegen is door de bewoners van Hunenborg, Backenhagen en een gedeelte van de Ulenpas bezwaar aangetekend, omdat dit een zeer onveilige situatie oplevert voor zowel (snel) fietsers als bewoners.
  • In een tweetal gesprekken met de gemeente zijn deze bezwaren duidelijk gemaakt en de gemeente heeft voorlopig pas op de plaats gemaakt en zoekt naar alternatieve routes.
  • De wijkvereniging onderschrijft de noodzaak van een snelle fietsverbinding tussen de Run, HTC en Geldrop, maar erkent ook dat het gekozen tracé over de Hunenborg uit het oogpunt van veiligheid niet haalbaar is.
  • De wijkvereniging heeft toegezegd de bewoners van de Hunenborg c.s. te begeleiden en te ondersteunen in hun activiteiten om de aanleg van het snelfietspad door onze buurt tegen te houden.


Communicatiecommissie – Ted Krebbeks en Wim Prins

 • Ted laat regelmatig de Nieuwsbrief verschijnen, met daarin actuele zaken. Wim houdt de website up-to-date. Waardevolle informatie.


Buurtpreventie – Hans van der Marck

 • Hans vraagt iedereen om ogen en oren te zijn in de wijk, zonder daarbij de privacy geweld aan te doen. Dus: meldingen graag doorgeven! Ook onze hondenuitlaters kunnen van groot belang zijn: extra ogen en oren (en neus).
 • Doordat er in onze wijk niet ‘gelopen’ wordt met gele hesjes, etc., vervalt de subsidie. Dat weegt op tegen het gedoe met uitrusting, training en organisatie van de buurtcoördinatoren.


Burenhulp – Marjo van Wendel de Joode

 • Het schijnt dat de burenhulp in onze wijk een voorbeeld is voor andere wijken, en zelfs elders in het land. Een compliment voor onze burenhulp!


7. Rondvraag

 • Contactadressen. Deze lijst in het Wijkblad is niet up-to-date. Het bijhouden is nogal een karwei en lijkt onbegonnen werk. Besloten wordt om deze lijst in het vervolg weg te laten. Er is ook nog maar weinig behoefte aan in deze digitale tijd.
 • Kluscommissie. Er schuilt veel talent in deze wijk. Is het mogelijk dit over-en-weer in te zetten in de wijk? Wie heeft een plan?
 • Ochtendinloop en middaginloop. Gewezen wordt op de ochtendinloop op woensdagmorgen van 10:00 -11:30 in ’t Slot en een middaginloop tijdens de wekelijkse markt.


8. Sluiting en gezellig samenzijn en de slotbar.

Arnold Dost