Contributie

Beste wijkbewoner.
U woont in een van de mooiste en rustigste wijken van Eindhoven met brede straten, veel groen en gezellige bewoners. Als bestuur van de wijkvereniging willen we dit graag zo houden. De wijkvereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van de huiseigenaar en/of bewoner van de wijk Ooievaarsnest. Samen met u als bewoner, proberen we de leefbaarheid, de veiligheid en het woongenot in de wijk steeds verder te verbeteren.

WAT DOET DE WIJKVERENIGING ZOAL?

 • Verstrekken van adviezen en inlichtingenactiviteiten
 • Het bevorderen van verkeers-en sociale veiligheid
 • Het leggen en onderhouden van contacten met de lokale overheid
 • Buurtpreventie
 • Burenhulp
 • Lenen van feestspullen
 • Organiseren van (kinder-)activiteiten, zoals
  • Eieren zoeken met de paashaas
  • Volleybal en jeu-de-boule toernooi
  • Barbecue
  • Vakantiespeelweek en zomerfeest voor de kinderen
  • Halloween
  • Sinterklaasfeest

Hiervoor zijn ruim 50 vrijwilligers op allerlei fronten actief binnen de wijkvereniging. Echter naast de vele uren vrijwilligerswerk hebben we ook financiële middelen nodig voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten.

Een andere reden om lid te worden is de volgende. De overheid gaat steeds meer de samenleving veranderen van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiemaatschappij. We zien dit al gebeuren voor diverse zaken die verschoven worden van landelijke overheid naar gemeenten, denk aan jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie. Deze verschuiving van taken en verantwoordelijkheden van landelijk naar gemeentelijk niveau zorgt ook voor verschuiving van gemeentelijk niveau naar bewonersvertegenwoordiging, zoals onze wijkvereniging. We zullen zelf meer gaan beslissen wat er met de overheidsgelden gedaan moet worden in onze wijk. We mogen dus als bewoners meebeslissen. Hiervoor is het van belang dat we als wijkvereniging voldoende wijkbewoners vertegenwoordigen, zodat we als serieuze gesprekspartner gezien worden door de lokale overheid.
Uw lidmaatschap en financiële steun zijn daarbij hard nodig.

Bij deze daarom het verzoek om uw contributie van € 15,00 over te maken naar rekeningnummer
NL65 INGB 0003 5039 45 t.n.v. Wijkvereniging Ooievaarsnest. Onder vermelding van uw adres.

Met vriendelijke groet,
Leon Kierkels, penningmeester